وظایف واگذارندگان کار در قبال تامین اجتماعی

وظایف واگذارندگان کار در قبال تامین اجتماعی
۲۸ Aban 1395 بدون دیدگاه حسابداری
پیمانکاران را مکلف کنند کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه کنند و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازند.
وظایف واگذارندگان کار در قبال تامین اجتماعی

۱. پیمانکاران را مکلف کنند کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه کنند و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازند.
۲. همزمان با ابلاغ قرارداد به پیمانکاران یک نسخه از آن را منضم اصل گواهی ابلاغ قرارداد به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند.
 ۳. ۵ درصد از هر صورت وضعیت یا صورتحساب پرداختی به پیمانکاران را کسر و نگهداری و پرداخت مبالغ مکسوره و آخرین قسط پیمانکاران را موکول به ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی کنند.
۴. در خاتمه کار اطلاعات مورد نیاز شامل میزان کل ناخالص کارکرد، تاریخ شروع و خاتمه قرارداد و .... را به سازمان تامین اجتماعی اعلام و پیمانکاران را جهت اخذ مفاصا‌حساب به سازمان راهنمایی کنند.
 ۵. در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی کلیه واگذارندگان کار مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از پیمانکاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد گذشته و در این فاصله پیمانکاران جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا‌حساب سازمان تامین اجتماعی اقدام نکرده باشند را ضمن اعلام فهرست مشخصات پیمانکاران مذکور و مهندسین مشاور از محل ۵ درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده را حداکثر ظرف مهلت ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ بدهی به سازمان پرداخت کنند.
۶. در صورت عدم رعایت مراتب اشاره شده در بندهای فوق مسئولیت پرداخت حق بیمه مقرر و متفرعات آن بر عهده واگذارندگان کار خواهد بود.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.‎