کارافرین

لطفا به چشم‌هایشان  نگاه کنید
سرمقاله اکبر هاشمی

روی سن ایستاد، وقتی شروع کرد به ارائه طرحش همه جا ماندیم. آنقدر با قدرت و اعتماد به نفس و با سرعت حرف می‌زد که برای فهم سخنانش باید با همه ذهنمان می‌دویدیم. تمام که شد، می‌خواستم به احترامش برخیزم؛ نه فقط برای ایده‌اش به‌خاطر حس افتخار به یک جوان ایرانی؛ دختری ۱۹ ساله با لهجه شیرین سرزمین مادری‌ام آذربایجان ...

۱۳ آذر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه اکبر هاشمی
اشتراک در کارافرین