وزیر صنعت

افزایش اشتغال و درآمد ملی با حمایت از تولید داخلی

 وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حمایت از تولید داخلی کمک به نیروی انسانی، اشتغالزایی و افزایش تولید داخلی و درآمد ملی را به همراه دارد. 

۲۰ Dei 1395 بدون دیدگاه
اشتراک در وزیر صنعت