نقدینگی

سرمقاله اکبر هاشمی شماره 109: TNT  و سه زیپ

زمانی بهزاد‌‌ نبوی، سیاستمد‌‌ار کار‌کشته گفته بود‌‌، سیاستمد‌‌اری که می‌خواهد‌‌ موفق باشد‌‌، باید‌‌ سه‌زیپش را ببند‌‌د‌‌؛ زیپ د‌‌هان، زیپ جیب و زیپ ... د‌‌ر این شرایط سخت برای به د‌‌ست آورد‌‌ن موفقیت، ما چه باید‌‌ بکنیم؛ استارت‌آپی‌ها سه‌گانه تی‌ان‌تی را پیش رو د‌‌ارند‌‌. 

 

۰۵ Mordad 1397 بدون دیدگاه اکبر هاشمی

هرروز افراد بیشتری به نسبت گذشته کسب‌وکارهای جدیدی را آغاز می‌کنند. این بدان دلیل نیست که به طور ناگهانی افراد بیشتری با ایده‌هایی بیشتر از سال گذشته ظاهر می‌شوند. سه دلیل که نشان می‌دهد پول مانعی بر سر راه شروع کسب‌وکار شما نیست...

۰۷ تیر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
اشتراک در نقدینگی