فرآیند

Opportunity
تعریف فرصت و مفهوم کارآفرینی رابطه تنگاتنگی با هم دارند

تعریف فرصت (Opportunity) و مفهوم کارآفرینی رابطه تنگاتنگی با هم دارند.

۱۹ Mehr 1395 بدون دیدگاه
اشتراک در فرآیند