صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست‌فناوری

نمایش دستاوردهای تجاري‌سازی فناوری و نوآوری
ستاد توسعه زیست فناوری چهارمین نمایشگاه زیست فناوری را در شهریورماه برگزار می‌کند

دبیر کارگروه اجرایی چهارمین نمایشگاه زیست‌فناوری، گفت: نمایش دستاوردهای حاصل از فرآيند تجاري‌سازی فناوری و نوآوری یکی از مهم‌ترین اهداف برگزاری چهارمین نمایشگاه زیست‌فناوری است ....

۲۱ Mordad 1396 بدون دیدگاه
اشتراک در صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست‌فناوری