شعرهای تبلیغاتی

نوشتن برای فروش یا نوشتن برای مخاطب؟
نگاهی به تفاوت‌های کپی‌رایتینگ و بازاریابی محتوا

کپی رایتینگ و بازاریابی محتوا د‌‌ر بیشتر موارد‌‌ به‌جای یکد‌‌یگر مورد‌‌ استفاد‌‌ه قرار می‌گیرند‌‌، حال‌آنکه د‌‌ر اساس با یکد‌‌یگر متفاوت بود‌‌ه و هرکد‌‌ام د‌‌ارای معانی مستقلی هستند‌‌. برای د‌‌رک بهتر تفاوت‌های این د‌‌و واژه اولین قد‌‌م آن است که هر کد‌‌ام از این د‌‌وکلمه را به طور مستقل بشناسیم و کاربرد‌‌ آنها را د‌‌رک کنیم ...

۰۵ Mehr 1396 بدون دیدگاه
اشتراک در شعرهای تبلیغاتی