سردبیر

اکبر هاشمی به طور خلاصه برای شما آنچه را که در شماره ۱۹ هفته نامه شنبه آمده، توضیح می دهد.

۲۷ تیر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه علی کاکادزفولی

تیتریک شنبه این هفته اختصاص پیدا کرده است به نرگس شايق، بنيان‌گذار سايت آرانيک کارآفرين جواني که مي‌خواهد صنايع‌دستي روستاييان و عشاير را اينترنتي به همه جهان بفروشد...

۲۹ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه یگانه مهاجر
اشتراک در سردبیر