رویداد رو به راه

روایت زنانه از یک حال خوش
روید‌‌اد‌‌ روبه‌راه، ۲۴ مهرماه د‌‌ر د‌‌انشگاه الزهرا برگزار می‌شود‌‌

این روزها وقتی از د‌‌‌وستان یا اطرافیان خود‌‌‌ می‌پرسیم «روبه‌راهی؟»، کمتر پیش می‌آید‌‌‌ قاطعانه پاسخی مثبت بشنویم. اگر حرف‌های منفی هم نگویند‌‌‌، چیزهایی از این د‌‌‌ست را بر زبان می‌آورند‌‌‌: «هِی! می‌گذره...»، «بد‌‌‌ نیستم...»، «زند‌‌‌ه‌ام هنوز» و...

۱۴ Mehr 1396 بدون دیدگاه علی کاکادزفولی
اشتراک در رویداد رو به راه