ترازنامه

خداحافظی با مالیات علی‌الرأس
اسناد، مدارک و اطلاعات مالی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد می‌شوند

از ابتدای سال ۹۵ بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای تحول نظام اقتصادی کشور و صیانت هر چه بیشتر از حقوق مؤدیان و رضایتمندی آنان و نیز به منظور تحقق عدالت مالیاتی، مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات، اسناد و مدارک و اطلاعات مالی خواهد بود.
 به عبارتی دیگر، حذف تشخیص مالیات به صورت علی‌الرأس و جایگزینی شیوه رسیدگی مبتنی بر دلایل و شواهد عینی است که امید می‌رود با اتخاذ سازوکارهای مناسب شیوه جدید کارآمد شده و به عدالت مالیاتی کمک شایانی کند.

۱۳ Dei 1395 بدون دیدگاه
اشتراک در ترازنامه