اینترنت_اشیاء

چرا ژاپن اینترنت اشیاء را جدی گرفته است؟
تعداد دستگاه‌های متصل در سال‌۲۰۲۰ در سراسر جهان دوبرابر شده و به ۳۰ میلیارد می‌رسد

وزارت ارتباطات و امور داخلی کشور ژاپن قصد دارد تلاش‌های خود در راستای پرورش متخصصانی که می‌توانند اینترنت اشیاء را تقویت و مدیریت کنند، تسریع بخشد...

 

۱۹ Dei 1396 بدون دیدگاه
اشتراک در اینترنت_اشیاء