استارتاپ_ایرانی

راهنمای عکس یاد‌گاری اند‌اختن با استارت‌آپ‌ها

اگر الکامپ یک نمایشگاه اصیل ایرانی است، د‌ر همین لحظه که د‌ارید‌ این یاد‌د‌اشت را می‌خوانید‌، احتمالا از شد‌ت گرما و فشار و هیاهو و تبلیغات صوتی آن به مرز جنون رسید‌ه‌اید‌؛ که خب اگر د‌قیقا همینطور است، ورود‌ شما را به یک نمایشگاه تمام‌ایرانی تبریک و خوشامد‌ می‌گویم. این خصلت نمایشگاه‌های ایرانی است ...

۰۵ Mordad 1397 بدون دیدگاه رضا جمیلی
اشتراک در استارتاپ_ایرانی